Tverrkirkelig

Meny

«Enhet handler ikke om å tåle hverandre, men å omfavne og heie på hverandre»

Hjelpeartikler

Svar på dine spørsmål

Hvordan arrangere årsmøte

Årsmøtet er en viktig begivenhet i en organisasjon som gir medlemmene mulighet til å være med på å bestemme organisasjonens retning og prioriteringer. Det er her medlemmene har mulighet til å velge nye styremedlemmer, godkjenne regnskapet og budsjettet, samt å endre vedtektene om det skulle være nødvendig. I denne artikkelen vil vi gi deg en oversikt over hva et årsmøte er og hva som må være på sakslisten.

Hva er et årsmøte?

Årsmøtet er det høyeste organet i en organisasjon. Det er her medlemmene kan være med og bestemme hvordan organisasjonen bør jobbe, og med hva. Det årsmøtet har bestemt kan ikke endres uten et nytt vedtak i et årsmøte. Styret må følge opp det årsmøtet har bestemt.

Forskjellige organisasjoner har ulike navn på det vi her kaller årsmøtet, som landsmøte, representantskapsmøte, generalforsamling og general assembly. Det er ikke alle organisasjoner som holder årsmøte hvert år, noen organisasjoner bestemmer i sine vedtekter at det skal holdes hvert annet, tredje eller fjerde år.

På årsmøtet har medlemmene mulighet til å ta opp saker som er viktige for dem og organisasjonen, og som ikke nødvendigvis er med på sakslisten. Årsmøtet gir derfor en unik mulighet for medlemmene til å være med på å påvirke organisasjonens arbeid og utvikling.

Kan vi avholde årsmøtet vårt digitalt?

Ja. Fra før av kan alle organisasjoner som ikke har krav om fysisk årsmøte i sine vedtekter, mulighet til å avholde det i andre betryggende former. Det samme gjelder styremøter. Et digitalt møte må imidlertid overholde vedtektenes krav til innkalling, referat og liknende, og den digitale plattformen møtet avholdes på må gi delegatene de samme rettighetene og like gode muligheter til å delta som i et fysisk møte.

Digitalt årsmøte

Saker på årsmøte

  1. Konstituering: Denne saken er en formell prosess som krever at en person blir valgt til å lede møtet og en annen til å føre referatet. Innkallingen og sakslisten må også godkjennes, og to protokollunderskrivere velges.
  2. Godkjenning av årsmelding for foregående år: Årsmeldingen er en oppsummering av organisasjonens aktiviteter og hendelser i det foregående året. Årsmeldingen gir medlemmene en forståelse av hva organisasjonen har oppnådd og gir grunnlaget for å planlegge kommende aktiviteter.
  3. Godkjenning av regnskap for foregående år: Regnskapet gir en oversikt over organisasjonens økonomiske situasjon og resultatet av de økonomiske aktivitetene det foregående året. Å godkjenne regnskapet er viktig for å sikre at organisasjonen har en sunn økonomi og er i stand til å videreføre sine aktiviteter.
  4. Godkjenning av budsjett for neste år: Budsjettet viser hvordan organisasjonen planlegger å bruke sine ressurser i det kommende året. Det gir medlemmene en forståelse av hva organisasjonen ønsker å oppnå og hvordan midlene vil bli brukt.
  5. Valg av styremedlemmer: Styremedlemmene er ansvarlige for å lede organisasjonen og ta beslutninger på vegne av medlemmene. Å velge nye styremedlemmer eller å gjenvelge eksisterende medlemmer er viktig for å sikre kontinuitet i organisasjonens ledelse.
  6. Konstituering av vedtekter: Vedtektene er organisasjonens regler og retningslinjer som bestemmer hvordan organisasjonen skal drives. Å godkjenne vedtektene er viktig for å sikre at organisasjonen drives i tråd med dens formål og at medlemmene er klar over organisasjonens regler.
  7. Eventuelt: Denne saken gir medlemmene mulighet til å ta opp saker som ikke er inkludert i sakslisten eller som dukket opp etter at sakslisten ble utarbeidet. Eventuelle saker kan diskuteres og beslutninger kan tas, men de må være innenfor organisasjonens formål og retningslinjer.

Årsmøtet er en viktig begivenhet som gir medlemmene en mulighet til å være med på å påvirke organisasjonens fremtid og retning. Ved å gjennomgå og behandle obligatoriske saker som konstituering, godkjenning av årsmelding, regnskap og budsjett, valg av styremedlemmer, konstituering av vedtekter og eventuelt, kan medlemmene få et godt bilde av organisasjonens situasjon og hva som skal gjøres i fremtiden.

Har du noen spørsmål? Kontakt oss. Du kan også lese mer om hva et årsmøte er og kravene hos Frivillighet Norge.

Updated on 9. mai 2023
Skroll til toppen